Figure 12.

Results of 0.75% phenoxyethanol/ethylhexylglycerin + 0.20% tetrasodium dicarboxymethyl glutamate (ph 5.0)