Figure 8.

Results of 0.75% phenoxyethanol/ethylhexylglycerin + 0.2% tetrasodium EDTA (ph 5.0)