Figure 5.

Results of 0.75% phenoxyethanol/ethylhexylglycerin + 0.1% tetrasodium EDTA (ph 7.0)